xs
xsm
sm
md
lg

ทอท.หวั่นไทยถูกติดธงแดง หลังเซ็นทรัลวิลเลจลุยสร้างติดเขตการบิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายณัฐวุฒิ ทาอินต๊ะ ประธานสหภาพแรงงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงกรณีโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ต ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น ซึ่งอยู่ติดกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีการรุกล้ำเข้ามาในเขตของกรมธนารักษ์ อีกทั้งเป็นโครงการที่อยู่ติดกับเขตทำการบิน จึงต้องขออนุญาตแบบก่อสร้างจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านการบินนั้น ระบุว่า ทอท. อยู่ในสถานะผู้ได้ใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2558) มาตรา 60/15 ที่มีการระบุถึงการรักษาสนามบินดูแลการบริการภายในสนามบินอนุญาตให้เป็นไปมาตรฐานที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ประกอบกับกฎหมายอื่นที่ประกาศกำหนดให้มีหน้าที่ตามคู่มือการดำเนินงานสนามบินที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และรายงานตามที่ระบุไว้ในคู่มือ การดำเนินงานสนามบินทั้งภายในเขตหรือบริเวณใกล้เคียงสนามบิน อันจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยสนามบิน รวมทั้งใช้การดำเนินการตามเงื่อนไขท้ายใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ ที่สนามบินต้องดำเนินการตามกระบวนการที่รัฐกำหนดตามกรณีที่ระบุ เช่นกรณี Air display 

นอกจากนี้ ทอท.ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะสนามบินรับรองสาธารณะใช้ดำเนินการ ได้แก่

1. พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2558) มาตรา 60/15 หน้าที่ผู้ได้ใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ และมาตรา 58 59 60 เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

2. เงื่อนไขและข้อจำกัดประกาศท้ายใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะทุกแห่ง

3. ข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง

4. Standard and recommend practices ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO) ที่รัฐยังออกกฎหมายมาบังคับใช้ไม่ครอบคลุม ก็จะบูรณาการกับผู้เกี่ยวข้อง

ดังนั้นการก่อสร้างห้างเซ็นทรัล วิลเลจในเขตความปลอดภัยทางการบินที่ทอท.มีอำนาจทางกฎหมายทางการบิน ทอท.จะต้องรับผิดชอบหากไม่ดำเนินการใดๆ เพราะหากมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการการบินแล้วพบว่า การนำมาตรฐาน ICAO มาบังคับใช้ในประเทศ (Effective implementation หรือ EI) ของประเทศไทยไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยด้านการบินของประเทศไทยมีข้อบกพร่อง(ติดธงแดง) จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ