xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงพระราชทานลายพระราชหัตถ์"รักของแม่ สู่ผืนแผ่นดินไทย"พิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธี โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และทรงนำพระสงฆ์จำนวน 191 รูป ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล

วันนี้ (21 ส.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าว และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ ลายพระราชหัตถ์ "รักของแม่ สู่ผืนแผ่นดินไทย" และข้อความสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" พิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ โดยภายในเล่มพิมพ์บทความ พระราชปณิธาน "ธรรมิกราชินี" ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชศรัทธาอันมั่นคงแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนามานับแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อทรงดำรงพระราชสถานะเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก็ยิ่งทรงพระราชหฤทัยใส่ศึกษาและปฏิบัติตามหลักการแห่งพระพุทธธรรมมากยิ่งขึ้นโดยลำดับ พระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งทรงพาพระราชโอรส-ธิดา ไปทรงนมัสการ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และทรงสนทนาธรรมกับพระเถรานุเถระอยู่เสมอ อีกทั้งทรงนำหลักธรรมเหล่านั้นมาเป็นแนวทางแห่งการครองพระราชจริยวัตร การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การอบรมอภิบาลดูแลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ตลอดจนการพระราชทานพระราโชวาทและพระราชดำรัสแก่ปวงพสกนิกร ดังปรากฏชัดจากพระราโชวาทและพระราชดำรัสหลายองค์ อันบ่งชี้ถึงพระราชปณิธานแห่งความเป็น "ธรรมิกราชินี"