xs
xsm
sm
md
lg

โพลเผย ปชช.หนุน DE ตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนที่ใช้สื่อออนไลน์ เรื่อง ข่าวปลอม หรือ เฟคนิวส์ พบว่า ประชาชนร้อยละ 72.86 ใช้สื่อออนไลน์ โดยร้อยละ 61.23 ไม่เคยหลงเชื่อในข่าวปลอม ร้อยละ 27.59 เคยหลงเชื่อในข่าวปลอม และร้อยละ 11.18 ไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวปลอมหรือไม่

นอกจากนี้ ร้อยละ 52.09 ระบุไม่เคยแชร์ข่าวใดๆ ร้อยละ 24.42 รู้ว่าเป็นข่าวปลอมและไม่แชร์ ร้อยละ 19.07 ไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวปลอมหรือไม่ จึงไม่แชร์ ร้อยละ 86.98 เห็นด้วยที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เพราะจะได้มีการกลั่นกรองข่าวก่อนที่จะแพร่หลายไปวงกว้าง โดยร้อยละ 28.84 ไม่มีความกังวลเลยกับการตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมที่อาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง