xs
xsm
sm
md
lg

สทนช.เตรียมทำแผนแม่บทลุ่มน้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำสะแกกรัง ว่า ในลุ่มน้ำสะแกกรังมีพื้นที่ 3 ส่วน ส่วนมากประสบกับภาวะแห้งแล้ง น้ำท่วมขัง และคุณภาพน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานอยู่เป็นประจำ สทนช. ในฐานะหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการน้ำ จึงได้ตั้งโครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรังขึ้นมาเพื่อรับฟังปัญหาด้านน้ำในลุ่มน้ำสะแกกรังของประชาชนในพื้นที่ทั้งต้น กลาง และปลายลุ่มน้ำ ก่อนนำไปสรุปทำเป็นแผนแม่บทในลุ่มน้ำที่ต้องตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่ และต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี โดยการแก้ปัญหาจะพิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วนก่อน

ส่วนประชาชนในพื้นที่มีการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก สทนช. ก็เห็นชอบในการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำใต้ดินเพิ่ม แต่ขอให้มองถึงหลักวิชาการและคุณภาพน้ำที่จะนำมาใช้ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่

นายปรีชา กล่าวว่า ในแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี มีเรื่องการเสริมน้ำใต้ดินอยู่ในแผนอยู่แล้ว ซึ่งมั่นใจว่าแผนแม่บทนี้และแผนบริหารจัดการน้ำปี 2562-2565 จะช่วยแก้ปัญหาด้านน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรังได้

สำหรับปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสะแกกรังปัจจุบันมีปริมาณน้ำน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากปีนี้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง และต้องรอดูว่าเมื่อหมดฤดูฝนแล้วปริมาณน้ำจะมีเพียงใด รับว่าต้องเฝ้าระวังว่าลุ่มน้ำสะแกกรังอาจเสี่ยงประสบภาวะภัยแล้งในปีหน้า