xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง คกก.ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) โดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจดังนี้ 1.คณะที่ปรึกษา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ และนางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ เป็นที่ปรึกษา/กรรมการ

ส่วนคณะกรรมการ จำนวน 61 คน ประกอบด้วย นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานกรรมการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 นายวิเชียร ชวลิต รองประธานกรรมการ คนที่ 3 นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ น.ส.กุลวลี นพอมรบดี นายโกวิทย์ พวงงาม นายชัยชนะ เดชเดโช นายดล เหตระกูล นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ นายนริศ ขำนุรักษ์ นายนิกร จำนง น.ส.บุณย์ธิดา สมชัย นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายไผ่ ลิกค์ นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ 

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล นายพิษณุ พลธี น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช นายยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง นายรณเทพ อนุวัฒน์ นายรังสิกร ทิมาตฤกะ น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ นายวัชรพล โตมรศักดิ์ นายวันชัย ปริญญาศิริ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ นายวีระกร คำประกอบ 

นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายศิริพงษ์ รัสมี น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง นายสันติ กีระนันทน์ นายสาคร เกี่ยวข้อง นายสายัณห์ ยุติธรรม นายสิระ เจนจาคะ นายสุชาติ ชมกลิ่น นายสุชาติ อุสาหะ น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ นายเสมอกัน  เที่ยงธรรม นายอนุรักษ์ จุรีมาศ น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายอัครวัฒน์ อัศวเหม นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ นายเอกราช ช่างเหลา เป็นกรรมการ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ