xs
xsm
sm
md
lg

ราชกิจจาฯ เผยกฎ ก.ตร.แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ฉบับที่ 2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ซึ่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมีใจความว่า

ตามที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 9/2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจำเป็น ลงวันที่ 9 ก.ค.2562 ได้ยกเลิกประกาศ คสช.ฉบับที่ 89/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ 10 ก.ค.2557 แล้ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่มีหลักการหรือข้อความสอดคล้องกันในรูปแบบตามปกติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา32 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 44/2558 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจลงวันที่ 4 ธ.ค.2558 และมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คสช.ฉบับที่ 88/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 10 ก.ค.2557 ประกอบกับมติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2562 จึงออกกฎก.ตร.ที่ให้แก้ไขนิยาม “ลำดับอาวุโส” ให้หมายความว่า การจัดลำดับอาวุโสเพื่อใช้ในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

อีกทั้งให้เพิ่มข้อความในข้อ 9/1 ของกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 ว่า เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งให้จัดลำดับอาวุโส ดังนี้ 1.ผู้มียศสูงกว่า (ไม่รวมถึงยศที่ได้รับจากการแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษ) เป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่า 2.ถ้ามียศเท่ากัน ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับนั้นในกรมตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินานกว่าเป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่า 3.ถ้าดำรงตำแหน่งตามระดับนั้นในกรมตำรวจและสตช.นานเท่ากัน ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับถัดลงไปนานกว่าตามลำดับจนถึงตำแหน่งระดับรองสารวัตร เป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่าตำแหน่งถัดลงไป ให้หมายความรวมถึงตำแหน่งระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการและสารวัตรใหญ่ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 ด้วย 4.ถ้าดำรงตำแหน่งระดับถัดลงไปนานเท่ากัน ให้ผู้ที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งชั้นสัญญาบัตรนานกว่า เป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่า 5.ถ้ามีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งชั้นสัญญาบัตรนานเท่ากัน ให้ผู้ที่มีอายุมากกว่าเป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่า

สำหรับข้าราชการตำรวจที่ถูกประจำหรือสำรองราชการในระดับตำแหน่งใด ให้ถือว่ายังดำรงตำแหน่งระดับนั้นตลอดระยะเวลาที่ประจำหรือสำรองราชการ ส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งให้หมายความรวมถึงระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2553 ในระดับตำแหน่งนั้นๆ ด้วย


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา