xs
xsm
sm
md
lg

รพ.หนองคายจัดอบรม EMR รุ่น 2 รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Response : EMR) 40 ชั่วโมง โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย ปี 2562 รุ่น 2 ซึ่งกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลหนองคาย จัดขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐานด้านบริการ ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์การปฐมพยาบาล รวมถึงยานพาหนะที่ใช้ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน พัฒนาคุณภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย ทั้งภาคทฤษฎี ฝึกปฏิบัติ และทดสอบในสถานการณ์จำลอง มุ่งช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที พร้อมรับการประเมินคัดแยกถูกต้อง เป็นการเพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งเพิ่มหน่วยปฏิบัติการ และคุณภาพของการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับพื้นที่ โดยผ่านการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดปี 2562 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) มารับบริการด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น ผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการนำส่งโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน รวดเร็ว ปลอดภัย และได้มาตรฐาน