xs
xsm
sm
md
lg

สธ.ตั้งเป้า รพ.ในสังกัดเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 100%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยให้ครบ 960 แห่ง ภายในปี 2562 โดยอาศัยความร่วมมือขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วน เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีเงื่อนไขพิเศษของโรงพยาบาลในการรับซื้อพืชผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษจากเกษตรกรในชุมชนในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด เป็นการสร้างรายได้ที่แน่นอนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และทำให้การขับเคลื่อนมีความยั่งยืน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะกำหนดรายการอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ทำให้เกษตรกรเตรียมวางแผนการผลิต เพื่อรองรับผู้มารับบริการในโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ต้องบริโภคอาหารในโรงพยาบาลจะได้รับอาหารที่ดีมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ควบคู่กับการรักษาด้วย