xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติฝรั่งเศส

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 มีใจความว่า

ฯพณฯ นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรุงปรารีส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จ และเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวฝร้่งเศส
 
ประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ฉันมิตรมายาวนาน ด้วยการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่าน ข้าพเจ้าเชื่อม้่นว่า รัฐบาลทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการด้านต่างๆ ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ทั้งสองประเทศสืบไป
                  
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว