xs
xsm
sm
md
lg

สพฐ.ย้ำทุกโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School Lunch จัดอาหารคุณภาพให้ นร.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเมืองอุบล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อดูสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงอาหาร และตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน พร้อมเน้นย้ำให้โรงเรียนในพื้นที่จัดอาหารกลางวันให้คำนึงถึงคุณภาพและโภชนาการที่ดีของอาหารที่นักเรียนได้รับประทานในแต่ละมื้อให้ครบตามหลักโภชนาการด้วยอาหารหลัก 5 หมู่ รวมถึงโรงเรียนจะต้องดำเนินการตามโปรแกรมไทยสคูลลั้นซ์ (Thai School Lunch) ซึ่งเป็นโปรแกรมคำนวณเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับเด็กในแต่ละพื้นที่ที่ สพฐ.ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัยทำโปรแกรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้โรงเรียนนำสูตรนี้ไปใช้คำนวณอาหารกลางวันให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์

ทั้งนี้ สพฐ.กำหนดแนวทางโครงการอาหารกลางวันไว้แล้ว 5 ประเด็น คือ มอบนโยบายให้ทุกโรงเรียนจัดให้มีโครงการอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพ มีกระบวนการนิเทศ ติดตาม กำกับ ประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดเป็นสถานศึกษาปลอดภัย ส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนร่วมกันทำเกษตรอินทรีย์ และนำวัตถุดิบเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง โดยเน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนได้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อวางแผนการจัดอาหารที่มีคุณภาพ นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในเรื่องการจัดอาหารที่ปลอดภัย ขยายผลสู่โรงเรียนให้ครูผู้รับผิดชอบเป็นนักโภชนาการประจำโรงเรียน