xs
xsm
sm
md
lg

เกษตรจังหวัดเลยประชุมติดตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 2

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นายโสคิด บุญศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวนันทนิตย์ ม่านตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต(การพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนสารเคมี)ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ 2 ในวันนี้ (8 ก.ค.) ซึ่งได้ชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ได้แก่ การให้ความสำคัญกับ Food Safety Level โดยเน้นการเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมีในการเกษตร มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิต และการใช้สารชีวภัณฑ์ ในรูปแบบของ ศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ซึ่งศูนย์ฯ จะมีกระจายอยู่ทุกอำเภอ มีแนวทางการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการเกษตร และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ แบบผสมผสาน เน้นการปรับเปลี่ยนพื้นที่การทำการเกษตรเชิงเดียวที่เป็นพืชเศรษฐกิจเดิม ให้มาเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานที่มีแนวทางการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี การส่งเสริมการปลูกพืชไม้ผลไม้ยืนต้นในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเพื่อเป็นการสร้างป่าธรรมชาติ ป่ากินได้และเป็นป่าเศรษฐกิจที่มีพืชปลูกอยู่แบบผสมผสาน และประเด็นอื่นๆที่สำคัญ เพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดเลย