xs
xsm
sm
md
lg

ศาลปกครองนัดฟังคำสั่งรับ-ไม่รับฟ้องนายกฯ-คสช. 25 มิ.ย.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันที่ 25 มิ.ย.62 เวลา 10.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ 445/2562 ระหว่าง คณะราษฎรไทยแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 34 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ คดีดังกล่าวคณะราษฎรไทยแห่งชาติกับพวก ฟ้อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กับพวก ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีการแต่งตั้งบุคคลซึ่งไม่มีความเป็นกลางทางการเมือง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบหกคนซึ่งเป็นประชาชนชาวไทยได้รับความเดือดร้อนเสียหาย โดยคดีนี้ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่า กรณีนี้เป็นกรณีเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มิใช่เป็นเรื่องของการใช้อำนาจทางปกครอง หรือดำเนินกิจการทางปกครอง ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา 197 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ พ.ศ. 2542
สำหรับคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้ง 34 ที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่าการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวขัดต่อมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น การที่ศาลปกครองจะส่งบทกฎหมายใดให้ศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องเป็นกรณีที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นบังคับคดีแก่คดีที่รับไว้พิจารณา และบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญตามมาตรา 5 และยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ตามมาตรา 212 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่เมื่อคดีนี้ศาลปกครองไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้ง 34 ไว้พิจารณาได้ จึงไม่มีกรณีที่ต้องนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบสี่อ้างว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาใช้บังคับแก่คดีนี้แต่ประการใด ศาลจึงไม่จำต้องดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้ง 34