xs
xsm
sm
md
lg

กรมสุขภาพจิตตั้งกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยความคืบหน้าการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ ว่า ขณะนี้กรมสุขภาพจิตได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาวิจัยทางคลินิก รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ต่อคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

คณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพจิตและข้อดีข้อเสียของการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต จัดทำข้อเสนอแนะและแผนขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ภายใต้ข้อกำหนดสากลและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีหน้าที่ในการวางแผนสนับสนุน การพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ภายใต้ข้อกำหนดสากลและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องกำกับ ติดตามแผนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการหารือกันไปแล้ว 2 ครั้ง โดยในการประชุมครั้งล่าสุด หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้นำเสนอหัวข้อการทำวิจัยต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา อาทิ ตำรับยาศุขไสยาศน์ ช่วยรักษาเรื่องการนอนไม่หลับ โดยกรมสุขภาพจิต ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โครงการวิจัยและพัฒนาน้ำมันกัญชาเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม โดยกรมสุขภาพจิตร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางคลินิกของสารซีบีดีเพื่อรักษาผู้ป่วยโรควิตกกังวลทั่วไป เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการในการจัดทำวิจัยตามมาตรฐานของการวิจัยต่อไป