xs
xsm
sm
md
lg

กรมประมงเตรียมนำเสนอผลงานแก้ปัญหา IUU สู่เวทีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า สำหรับการนำเสนอผลงานของภาคการประมงไทยในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบการประชุมคณะทำงานประมงอาเซียน โดยอยู่ภายใต้กรอบคณะรัฐมนตรีอาเซียนและการเกษตร ป่าไม้ โดยจะนำเสนอเรื่องของการจัดตั้ง IUU NETWORK หรือ ASEAN IUU NETWORK ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการประมงผิดกฎหมายในเขตภูมิภาคอาเซียน มีการเชื่อมโยงข้อมูลระบบการเฝ้าระวัง ติดตามเรือที่มีความเสี่ยงสูงในการทำการประมงผิดกฎหมายร่วมกัน และสร้างกลไกการทำงานและความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการประมง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุม The ASEAN Meeting on Combating IUU Fishing in Partnership with the EU เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คณะทำงานประมงอาเซียนจะนำความคิดเห็นที่เห็นชอบร่วมกัน นำเสนอในการประชุมที่ประเทศเวียดนามปลายเดือนนี้ด้วย

นอกจากนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปราศจากการทำการประมงผิดกฎหมายตามหลักสากล และมีการจัดบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืน และทางด้านภาคอุตสาหกรรมประมงของประเทศไทยมีความสำคัญระดับโลก มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับตามหลักสากล