xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.ประกาศเขตภัยพิบัติภัยแล้งแล้ว 10 จว.ประสานทหารเร่งเยียวยา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 10 จังหวัด รวม 36 อำเภอ 153 ตำบล 1,216 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอชาติตระการ อำเภอเมืองพิษณุโลก รวม 11 ตำบล 80 หมู่บ้าน อุตรดิตถ์ ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) ในอำเภอท่าปลา รวม 2 ตำบล 15 หมู่บ้าน พิจิตร ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) ในอำเภอสากเหล็ก รวม 4 ตำบล 17 หมู่บ้าน เชียงราย ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอป่าแดด อำเภอเชียงแสน อำเภอพญาเม็งราย อำเภอแม่สาย อำเภอพาน อำเภอเทิง อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล และอำเภอดอยหลวง รวม 63 ตำบล 561 หมู่บ้าน และสุโขทัย ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภสวรรคโลก อำเภอศรีนคร และอำเภอ ศรีสัชนาลัย รวม 18 ตำบล 142 หมู่บ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอไพรบึง อำเภอศรีรัตนะ อำเภอขุนหาญ และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ รวม 16 ตำบล 126 หมู่บ้าน นครราชสีมา ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอสูงเนิน และอำเภอพระทองคำ รวม 4 ตำบล 35 หมู่บ้าน และมหาสารคาม ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวาปีปทุม และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย รวม 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ ตราด ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ และอำเภอเมืองตรา รวม 23 ตำบล 154 หมู่บ้าน และชลบุรี ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) ในอำเภอเกาะสีชัง รวม 1 ตำบล 7 หมู่บ้าน

ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยสนับสนุนการแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง