xs
xsm
sm
md
lg

ศาล ปค.สูงสุดนัดสั่งคดี"เรืองไกร"ร้อง"บิ๊กตู่"เป็นเจ้าของสื่อ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักงานศาลปกครองแจ้งว่า วันพรุ่งนี้ (5 มิ.ย.) เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดำ 567/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 357/2562 ระหว่าง นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ฟ้องว่า กกต. กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย กรณีผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ว่า มีการเปิดเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ และเว็บไซต์ส่วนตัว เพื่อสื่อสารกับสาธารณชน อันถือเป็นเจ้าของสื่อมวลชนใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นการขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ และทำให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติไม่รับกรณีตามหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา โดยไม่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามหนังสือ ที่ ลต 0019/252 ลว. 18 มีนาคม 2562 เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การดำเนินการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ด้วยเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของผู้ถูกฟ้องคดีมิใช่การกระทำทางปกครองหรือการใช้อำนาจทางปกครอง คดีจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา 197 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ พ.ศ. 2542 ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ณ ห้องพิจารณาคดี 14 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร