xs
xsm
sm
md
lg

ศาลปกครองเปิดใช้ระบบ e-Court ยื่นฟ้องออนไลน์ได้ 24 ชม.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ระบุว่า ศาลปกครอง เปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน หรือ e-Court เพื่อรองรับการดำเนินการทางคดีตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น คือ การยื่นฟ้อง ไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา คือ การพิจารณาพิพากษา และการบังคับคดี ให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและคู่กรณีอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing contracts) ภายใต้ดัชนีการจัดอันดับความสะดวกในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก

ด้านนายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ระบุว่า การสร้างระบบดังกล่าวคำนึงถึงความมั่นคง ปลอดภัย และง่ายต่อการใช้งาน โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นฟ้อง สามารถที่จะเข้ามาลงคะเบียนขอใช้งานในระบบด้วยการกรอกข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และเลเซอร์โค้ต ท้ายบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ที่เข้าใช้งานว่ามีอยู่จริง โดยผู้สามารถยื่นฟ้องได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ระบบจะลงเวลาตามระบบราชการ