xs
xsm
sm
md
lg

ขุนคลังเชื่อเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 จะดีขึ้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า แม้ไตรมาสแรกปีนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศออกมา ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.8 ต่ำสุดในรอบ 4 ปี จะเป็นสถานการณ์ระยะสั้น เพราะเชื่อว่าหลังรัฐบาลออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้จีดีพีไตรมาส 2 เติบโตดีกว่าไตรมาสแรก และช่วงครึ่งปีหลังจะมีรัฐบาลใหม่ ซึ่งจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการลงทุนรวมทั้งการลงทุนจากภาคเอกชน น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังขยายตัวดีขึ้น

ส่วนสาเหตุที่ไตรมาสแรกเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำ เนื่องจาก 2 ปัจจัยสำคัญ คือ ปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อมาถึงปัจจุบันจนส่งผลกระทบต่อการส่งออกและสถานการณ์การเมืองในช่วงการเลือกตั้ง ซึ่งภาคเอกชนชะลอการลงทุนรอทิศทางการเมือง ขณะที่ภาครัฐก็ไม่ได้มีมาตรการการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นกรณีพิเศษช่วงก่อนเลือกตั้ง เนื่องจากเกรงว่าจะไม่เหมาะสม ส่งผลให้จีดีพีไตรมาสแรกเติบโตได้น้อย