xs
xsm
sm
md
lg

ครม.แต่งตั้ง“สราวุธ”นั่งอธิบดีกรมการขนส่งทางรางคนแรกของไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้ง นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางราง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18)  พ.ศ. 2562