xs
xsm
sm
md
lg

ซูเปอร์โพลระบุภารกิจ กฟผ.ที่ ปชช.สนใจมากสุดคือการอนุรักษ์และลดการใช้ไฟฟ้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลการศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อภารกิจ กฟผ. จำนวน 1,268 ตัวอย่าง เมื่อถามประชาชนถึงช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟผ. พบว่า ร้อยละ 73.7 ระบุ โทรทัศน์ ส่วนในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. ที่ได้รับ พบว่าประชาชนร้อยละ 57.5 ระบุว่าได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ประชาชนได้รับข่าวสารของ กฟผ. ที่สอดคล้องกันกับการอนุรักษ์และลดการใช้พลังงาน ร้อยละ 29.3 เป็นการบริหารจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงร้อยละ 26.6 เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์

อย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจคือประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการรักษาสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพื่อสังคมของ กฟผ. ในระดับมากสอดคล้องกับโครงการต่างๆ ของ กฟผ.ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2019) ของกรุงเทพมหานคร ร่วมกับองค์กร WWF ประเทศไทย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED ที่จัดขึ้นพร้อมกับอีก 188 ประเทศ 7,000 เมืองทั่วโลก ภายใต้แนวคิด "ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต" โดยปีนี้มีผู้แทนจากองค์กรพันธมิตรต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 160 แห่ง โครงการประหยัดพลังงานของ กฟผ. ยังมีอีกหลายโครงการ ล่าสุดในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำมาตรฐานการประหยัดพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ให้สูงขึ้นกว่าฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เดิม เป็น ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว ซึ่งยิ่งดาวมากยิ่งแสดงถึงการประหยัดไฟที่มากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับการรับรู้ของประชาชน