xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนรุ่ง และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงยืนที่ชานพระอุโบสถ รักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ทูลเกล้าฯ ถวายเทียน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาส จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้ จากนั้น รักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ทูลเกล้าฯ ถวายเทียนชนวน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วทรงถือเทียนนั้นไว้ เจ้าพนักงานศุภรัตนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟ สำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จฯ เวียนเทียนประทักษิณอุโบสถ พระราชวงศ์ ข้าราชการ จะได้เข้าไปเฝ้าฯ ขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้น

เสร็จการต่อเทียนแล้ว พระราชทานเทียนชนวนนั้นให้เจ้าพนักงานสนมพลเรือนรับไป ทรงกราบที่พระแท่น แล้วทรงนำสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย สวดจบ ทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถ เมื่อเสด็จฯ เวียนรอบพระอุโบสถครบ 3 รอบแล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ เสด็จฯ ไปที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา (พระเทพปริยัติมุนี วัดหงส์รัตนาราม ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์ศิลา) ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ที่หน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล (เจ้าพนักงานกรมการศาสนาอาราธนาศีล พระเทพปริยัติมุนี ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบ) ทรงหลั่นทักษิโณทก (พระเทพปริยัติมุนี ถวายอนุโมทนาบนธรรมาสน์ แล้วลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์)

เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แด่พระราชาคณะที่ถวายเทศน์แล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์ 4 รูป ที่สวดรับอนุโมทนา ประทับพระราชอาสน์ (พระสงฆ์ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ) เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ