xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานช่วยโรงเรียนหนองบัวน้อยที่ประสบเหตุอัคคีภัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (30 เม.ย.) พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญเงินพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ นักเรียน ครู โรงเรียนหนองบัวน้อย อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทำให้อาคารเรียนและครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในการเรียนการสอนได้รับความเสียหาย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามข่าวและทรงห่วงใยนักเรียนและครูจากการเกิดเหตุอัคคีภัยดังกล่าว

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน จำนวน 1,586,350 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างบ้านพักครู และจัดซื้อครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องครัว จำนวน 19 รายการ เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากร ได้มีอาคารเรียน และเปิดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้ต่อไป

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย อัคคีภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ และทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจากการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ไปพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง อาทิ การเกิด"พายุโซร้อน ปาปึก" การเกิดอัคคีภัยบ้านชาวมอแกน บนเกาะสุรินทร์ จ.พังงา เป็นต้นกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรีลงพื้นที่และเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีติดตามสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ให้ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรได้ทันเวลาและตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะทำให้ราษฎรได้สามารถกลับมา ใช้ชีวิตและการประกอบสัมมาอาชีพได้ดังเดิมอย่างมีความสุขต่อไป

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจ และพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงปฏิบัติมาโดยตลอด เพื่อให้พสกนิกรมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถประกอบอาชีพ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสืบไป