xs
xsm
sm
md
lg

สมัชชาคนจนจี้ กกต.รับผิดชอบความผิดพลาดการเลือกตั้ง 24 มี.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมัชชาคนจนออกแถลงการณ์เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

การปกครองของรัฐบาลเผด็จการทหาร คสช. ส่งผลกระทบต่อสมัชชาคนจนอย่างรุนแรง เราต้องสูญเสียสิทธิ เสรีภาพ และอำนาจในฐานะพลเมืองอย่างเสมอหน้าเท่าเทียม ทั้งยังถูกกลั่นแกล้งรังแกด้วยนโยบายที่ไม่เป็นประชาธิปไตย สมัชชาคนจนจึงเรียกร้องมาโดยตลอดให้คืนอำนาจแก่ประชาชน ดังนั้นเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 แม้เราจะตระหนักดีว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้กติกาที่ไม่เป็นธรรมก็ตาม

นับตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงวันนี้ สมัชชาคนจนเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เราพบว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ มีความน่าสงสัยหลายประการ เช่น จำนวนผู้มาใช้สิทธิ จำนวนบัตรลงคะแนนที่มีมากเกินไป วิธีการลงคะแนนเสียง ความผิดพลาดและการประมาทเลินเล่อของการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งในต่างประเทศ การขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งที่ไม่รัดกุม การประวิงเวลาการประกาศผล การนับคะแนนที่ไม่น่าเชื่อถือ จำนวนคะแนนเสียงที่ขึ้นๆ ลงๆ ไม่มีความแน่นอน ทั้งยังมีข่าวการเลือกปฏิบัติ การทุจริต และอื่นๆ อีกมากมาย แม้ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะประกาศผลการนับคะแนนทั้ง 100% ไปแล้ว แต่ความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้หมดสิ้นไปแล้ว

สมัชชาคนจนขอยืนยันว่า การเลือกตั้งเป็นผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศ ไม่ใช่เรื่องเฉพาะของนักการเมืองหรือพรรคการเมือง การเลือกตั้งเป็นวิธีการที่คนจนจะมีส่วนในการกำหนดทิศทางของประเทศ อย่างเท่าเทียมกับคนอื่นๆ ตามหลักการหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ และผลการเลือกตั้งจะกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการทำมาหากินของคนจน สมัชชาคนจน จึงขอเรียกร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้
1. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำหน้าที่อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และตรวจสอบข้อสงสัยของประชาชนเรื่องการทุจริตอย่างตรงไปตรงมา
2. ให้มีการเปิดเผยผลคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง โดยให้ประชาชนทั่วไปรับทราบได้โดยสะดวก
3. ให้กรรมการการเลือกตั้ง ทั้ง 7 คน ลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

สมัชชาคนจนจะเฝ้าติดตามสถานการณ์และจะเคลื่อนไหวเรียกร้องร่วมกับประชาชนผู้รักประชาธิปไตย เพื่ออำนาจจะได้กลับคืนสู่ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยในที่สุด

“ประชาธิปไตยที่กินได้ การเมืองที่เห็นหัวคนจน”
สมัชชาคนจน
29 มีนาคม 2562