xs
xsm
sm
md
lg

"พระพรหมโมลี" เผยร่างระเบียบ มส.พระวินยาธิการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณายกร่างกฎ ระเบียบ พระวินยาธิการ กล่าวว่า ร่างระเบียบ มส.เกี่ยวกับพระวินยาธิการ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้งในวันที่ 28 มีนาคมนี้ ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อพิจารณารายละเอียดเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะเสนอที่ประชุม มส.พิจารณาในวันที่ 29 มีนาคมนี้ ซึ่งร่างระเบียบ มส.ดังกล่าว จะมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การทำงาน ของพระวินยาธิการ หรือที่ประชาชนทั่วไปจะเรียกว่า ตำรวจพระ โดยจะมีการกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดใหญ่ที่แต่งตั้งโดย มส. และคณะกรรมการระดับจังหวัด ในการควบคุม ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการมีความคล่องตัวมากขึ้น ในร่างระเบียบมส.ฉบับนี้ จะมีการกำหนดชัดเจนเลยว่า พระสงฆ์ที่จะเป็นพระวินยาธิการ จะต้องมีตำแหน่งเป็นพระสังฆาธิการ คือ ต้องเป็นพระสงฆ์ที่มีตำแหน่งทางการปกครองด้วย และจะกำหนดให้มีพระวินยาธิการตำบลละ 2 รูป

สำหรับพระวินยาธิการ เป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะผู้ปกครองในการช่วยตรวจตรา ดูแล ชี้แจง และแนะนำพระภิกษุสามเณรให้ประพฤติปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย กฎ กฎหมาย กฎมส. ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และคำสั่งผู้บังคับบัญชา ทำให้ประชาชนทั่วไปจึงเรียกพระวินยาธิการว่าเป็นตำรวจพระ