xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ สธ.1,358 อัตรา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ตำแหน่งนายแพทย์ และทันตแพทย์ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

โดยเห็นชอบการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1,358 อัตรา เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาคู่สัญญาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2562 โดยประมาณการว่าจะมีการใช้งบประมาณด้านบุคลากร รวมทั้งสิ้น 424,375,680 บาทต่อปี

มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ ตำแหน่งนายแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอ 1,308 อัตรา มติ คปร.อนุมัติ 1,308 อัตรา คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 34,010,640 บาทต่อเดือน และตำแหน่งทันตแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอ 50 อัตรา มติ คปร.อนุมัติ 50 อัตรา คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 1,354,000 บาทต่อเดือน รวมทั้ง 2 ตำแหน่งเป็น 1,358 อัตรา คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 35,364,640 บาทต่อเดือน หรือ 424,375,680 บาทต่อปี

ขณะที่ตำแหน่งเภสัชกร ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอไป 279 ตำแหน่งนั้น มติ คปร.ไม่อนุมัติ โดยให้เหตุผลว่า ที่ผ่านมาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้บริหารตำแหน่งว่างที่มีอยู่ โดยการยุบเลิกตำแหน่งพนักงานสาธารณสุขที่ว่าง รวมทั้งได้จ้างงานเภสัชกรในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับนักศึกษาคู่สัญญาวิชาเภสัชศาสตร์ได้ โดยไม่มีอัตรากำลังตั้งใหม่ และปัจจุบัน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีตำแหน่งว่าง รวมทั้งสิ้น 10,830 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561) ดังนั้น จึงควรมีการวางแผนการกำหนดตำแหน่งว่างดังกล่าวนำมากำหนดเป็นตำแหน่งเภสัชกรตามความจำเป็น

สำหรับเหตุผลในการอนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในตำแหน่งนายแพทย์และทันตแพทย์นั้น เพื่อรองรับนักศึกษาคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุขสำหรับบรรจุในตำแหน่งดังกล่าว ให้มีจำนวนตามเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อรองรับงานที่ต้องดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อปฏิบัติภารกิจการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คปร. ยังมีมติเห็นควรแจ้งยืนยันให้กระทรวงสาธารณสุขทราบอีกครั้งหนึ่งว่า คปร.จะจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2564 เป็นปีสุดท้าย และขอให้กระทรวงสาธารณสุขวิเคราะห์พร้อมจัดทำข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาคู่สัญญาของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ด้วย