xs
xsm
sm
md
lg

รมว.กต.ยันภาพรวมเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเรียบร้อยดี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงภาพรวมการจัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ผ่านมา ว่า มีความเรียบร้อยดี แต่ละพื้นที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิมากกว่าร้อยละ 80
ส่วนกรณีผู้สังเกตการณ์ต่างชาติที่ต้องการมาสังเกตการณ์การเลือกตั้งนั้น เรื่องนี้เป็นที่ยุติแล้ว ว่าเป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่จะพิจารณาวินิจฉัยเอง
ทั้งนี้ ยังไม่มีประเทศใดแสดงความกังวลถึงการเลือกตั้งในประเทศไทย เนื่องจากที่ผ่านมา ต่างชาติต่างรับรู้สถานการณ์ในไทยเป็นอย่างดี ว่ามีการดำเนินการเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่มองว่า การเลือกตั้งเป็นเรื่องปกติของประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย