xs
xsm
sm
md
lg

กรมชลฯ เดินหน้าก่อสร้างประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ แก้ภัยแล้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง–น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร เป็นการก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและคลองผันน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผันน้ำหลากของลำน้ำพุง ก่อนที่จะไหลสู่พื้นที่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ และพื้นที่ลุ่มน้ำพุงตอนล่าง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง มีแผนงานโครงการ 5 ปี ระหว่างปี 2562-2566 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,100 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมงานก่อสร้าง หากแล้วเสร็จจะสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอโคกศรีสุพรรณได้ ส่วนหน้าแล้งจะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในลำน้ำพุงได้ประมาณ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตร