xs
xsm
sm
md
lg

“สมเด็จพระสังฆราชฯ”โปรดรับการศพพระเหยื่อไฟใต้ไว้ในพระสังฆราชานุเคราะห์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เว็บไซต์สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยแพร่รูปพร้อมข้อความ ระบุว่า  ตามที่เกิดเหตุคนร้ายเข้าทำร้ายพระภิกษุ วัดรัตนานุภาพ บ้านโคกโก หมู่ที่ ๒ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี พร้อมพระภิกษุในวัดถึงมรณภาพ ความทราบแล้วนั้น

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาโปรดให้รับการศพของพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ พร้อมพระภิกษุทุกรูปที่ถึงมรณภาพไว้ในพระสังฆราชานุเคราะห์โดยตลอด

อนึ่งโปรดให้เชิญรับสั่งประทานกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการบำเพ็ญศาสนกิจ เพื่อความมั่นคงแห่งพระบวรพุทธศาสนา ด้วยปณิธานอันแกล้วกล้า และอดทน เพื่อเป็นหลักชัยของพุทธศาสนิกชนและเพื่อความไพบูลย์แห่งพระสัทธรรม แม้ในพื้นที่และในช่วงเวลาอันยากลำบาก ทั้งนี้ หากมีสิ่งใดเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ในพื้นที่ยังบกพร่อง ขาดแคลน หรือพึงวิตก ขอเจ้าคณะพระสังฆาธิการนำความแจ้งมหาเถรสมาคม สำหรับการดำเนินการแก้ไขป้องกันได้ทุกเมื่อ

พร้อมกันนี้ โปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรให้เจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนผู้มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเพื่อสันติสุข จงประสบสวัสดิภาพ ช่วยกันเป็นกำลังในการทำนุบำรุงราชอาณาจักรไทยสืบไป