xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เซ็นคำสั่งคืนตำแหน่ง 9 นายก อปจ.-อปท.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เพื่อให้บุคคลกลับไปดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่เดิม โดยหนังสือระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2558 เรื่อง แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 1/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 5 มกราคม 2559 คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 47/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 35/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นั้น

บัดนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บุคคลผู้ที่มีรายชื่อและตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งหัวหน้า คสช.ดังกล่าว ได้ถูกหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยุติเรื่องแล้ว ซึ่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ ด้วยแล้ว เห็นชอบด้วย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2558 เรื่อง แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ข้อ 10 ของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 1/2559  เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 5 มกราคม 2559 ข้อ 7 ของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 43/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 และข้อ 13 ของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 35/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้บุคคลดังต่อไปนี้กลับไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เดิม นายสมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครพนม นายสุรศักดิ์ ปรีชาผล ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ.สมุทรปราการ นายนิพนธ์ บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.สมุทรปราการ นายวิชัย จันทร์จำรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.สมุทรปราการ นายอาคม พันธ์เฉลิมชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสุนทร รัตนากร นายกอบจ.กำแพงเพชร นายไพฑูรย์ สัตยวงศ์ทิพย์ ปลัดอบจ.กำแพงเพชร นายบำรุง ผลทวี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา และ ว่าที่ร.ต.กมล เสถียรดี ปลัดเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ