xs
xsm
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ 2 นาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ประกอบมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการจำนวน ๒ นาย ดังนี้
๑. พลเรือโท กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(อัตรา พลเรือเอก) เป็น หัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (๒)หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเรือโท)
๒. พลโท ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(อัตรา พลโท) เป็น หัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (๓)หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประกาศณ วันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖ ๒ เป็นปีที่๔ ในรัชกาลปัจจุบัน