xs
xsm
sm
md
lg

สนช.รับหลักการวาระแรกร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันนี้ (26 ธ.ค.) มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยนายวิษณุ เครืองาม ชี้แจงสาระสำคัญ ว่า เพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 63 วรรคสาม กำหนดให้รัฐต้องมีการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้การจัดทำประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบน้อยและมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงยังเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามมวลจริยธรรม

ด้านสมาชิก สนช. อภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ โดยหลังอภิปรายที่ประชุมมีมติรับหลักการวาระแรกไว้พิจารณาด้วยคะแนนเอกฉันท์ 145 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการจำนวน 17 คน กำหนดแปรญัตติ 7 วัน มีกรอบการทำงาน 45 วัน

นอกจากนี้ สนช. ยังได้รับหลักการร่างกฎหมายอีกหลายฉบับ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัย ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร