xs
xsm
sm
md
lg

สนช.ประชุมนัดพิเศษวันนี้ พิจารณาร่าง กม. 11 ฉบับ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นพิเศษ ในเวลา 09.00 น. วันนี้ (25 ธ.ค.) มีวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.จำนวน 11 ฉบับ โดยเป็นร่าง พ.ร.บ.ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จจำนวน 3 ฉบับ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... ,ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และยังมีร่างพ.ร.บ.ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ จำนวน 7 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการและส่งกลับคืนมาภายในกำหนดเวลา อาทิ ร่างพ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... , ร่างพ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ...., ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....