xs
xsm
sm
md
lg

8 หน่วยงานมอบของขวัญปีใหม่แก่ ปชช.ผ่านช่องทางบริการแต่ละกระทรวง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปีใหม่ผ่านบริการช่องทางของแต่ละกระทรวง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ให้กับประชาชน ดังนี้

กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการบูรณาการหน่วยงานเคลื่อนที่ดูแลประชาชน เพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำเสนอบริการระบบตรวจสอบสิทธิ์เพื่อเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ โดยประชาชนสามารถเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะด้วย username และ Password ได้ทั่วประเทศ โครงการชอปซอฟต์แวร์ลดหย่อนภาษี 200% มูลค่าสูงสุด 10,000 บาทต่อราย การทดลองใช้บริการเรียกเก็บเงินปลายทาง การเปิดให้บริการ Open House ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้โดยไม่ต้องทำหนังสือ หรือเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างวันที่ 1-14 มกราคม 2562

กระทรวงแรงงาน ขยายสิทธิลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11,500,000 คน เพิ่มอัตราค่าทดแทนร้อยละ70 ของค่าจ้างรายเดือน เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างทุพพลภาพเป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างเสียชีวิตหรือสูญหายเป็น 10 ปี และเพิ่มค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างเป็นจำนวน 40,000 บาท พร้อมจัดทำบริการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง YouTube กว่า 174 เรื่อง โดยจัดให้มีวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ หรือฝึกอบรมออนไลน์ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสมัครเข้ารับการพัฒนาทักษะ 4.0 จำนวน 286 หลักสูตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโครงการชลประทานขนาดเล็กจำนวน 6 โครงการ ปรับปรุงโครงการชลประทานและก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 51,600 คน 17,500 ครัวเรือน จัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรจุดจำหน่ายของหน่วยงานต่างๆ และในตลาดออนไลน์ เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงเปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว และเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปศุสัตว์และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย พร้อมเปิดจุดให้บริการผ่านจุดบริการต่างๆ กว่า 160 จุดในพื้นที่ 76 จังหวัด

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล เปิดบริการพิเศษให้บริการเอกสารแปลสําเร็จรูปก่อนการรับรองนิติกรเอกสาร เพื่อลดภาระของประชาชน และให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ สั่งให้บริการเป็นระยะเวลา 3 เดือน (มกราคมถึงมีนาคม 2562) ทั้งนี้ ประชาชนเจ้าของเอกสารต้องมายื่นและกรอกคำร้องด้วยตัวเอง โดยมีค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์จำนวน 60 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนประชาชนทุกพื้นที่รักษาศีลจิตภาวนาปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลทั่วประเทศ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562 รวมทั้งอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐานทั้งในและต่างประเทศจำนวน 13 ประเทศ จากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562

ด้านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดทำหอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์การพัฒนาชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 1 และศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง และส่งมอบโอกาสในชีวิตด้านการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ ภายใต้พัฒนาเศรษฐกิจไร้รอยต่อผ่านโครงการประมงสันติสุข เพื่อเร่งขยายพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแก้ปัญหาการทำประมง พร้อมเร่งผลักดันกิจกรรมหลักโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมเร่งรัดก่อสร้างและเตรียมความพร้อมสนามบินเบตง จังหวัดยะลา ให้สามารถเปิดดำเนินการในวันที่ 1 มกราคม 2563 เร่งยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อมโยงสู่การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ด้านสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ผ่านช่องทางออนไลน์