xs
xsm
sm
md
lg

ราชกิจจาฯ เผย "นุจรินทร์ จันทร์พรายศรี" เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 37 (ที่แก้ไขใหม่) ประกอบข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2544 ข้อ 17 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจนับคะแนนเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

ก. ประเภทกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกาตามมาตรา 36 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ได้แก่ นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ได้ 90 คะแนน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป