xs
xsm
sm
md
lg

สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ เตรียมประกาศใช้เป็น ก.ม.ต่อไป

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. วันนี้ (29 พ.ย.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยสาระสำคัญเป็นการแก้ไขบทบัญญัติบางประการของพระราชบัญญัติสหกรณ์ปี 2542 เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์ เพิ่มคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ แก้ไขอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น กำหนดประเภท ลักษณะของสหกรณ์ วัตถุประสงค์และขอบเขตในการดำเนินกิจการสหกรณ์ รวมถึงกำหนดให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด เพื่อประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกลุ่มเกษตรกรและปรับปรุงบทกำหนดโทษและอัตราโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สมาชิก สนช. ได้อภิปรายกันมากในประเด็นการแก้ไขคำนิยามเพิ่มเติมคำว่าสัญชาติไทย เพื่อป้องกันไม่ให้คนสัญชาติอื่นเข้ามาเป็นสมาชิก และประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการให้กู้ยืมของสหกรณ์ที่จะต้องกำหนดให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการทุจริตและให้เกิดความโปร่งใส ที่สำคัญป้องกันการเข้ามาในสหกรณ์เพื่อหาผลประโยชน์

จากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบร่างกฎหมายนี้ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 148 เสียง ไม่เห็นด้วย 3 เสียง งดออกเสียง 10 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป