xs
xsm
sm
md
lg

องคมนตรีตรวจเยี่ยม ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ ( 6 พ.ย.) เวลา 15.23 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี ก่อตั้งเมื่อปีงบประมาณ 2518 ในปีงบประมาณ 2519 ได้ประกาศเปิดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยให้ชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี” สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษาประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2518 โดยนายนิพนธ์ ศศิธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับเด็กชาวเขาและเด็กพื้นที่ราบที่ยากจนเข้าเรียนแบบอยู่ประจำ และเมื่อพ.ศ. 2556 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี เข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิฯ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ปัจจุบันนี้ รับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภท จากพื้นที่บริการ 4 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม และมูลนิธิต่างๆ