xs
xsm
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง"นิยม เติมศรีสุข"เป็นเลขาฯ ป.ป.ส.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วานนี้ (10 ต.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนิยม เติมศรีสุข ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี