xs
xsm
sm
md
lg

กรมสรรพากรยกเลิกใช้สำเนาบัตร ปชช.-ทะเบียนบ้านจ่ายภาษี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการออกประกาศกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เรื่องให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการทำธุรกรรมกับกรมสรรพากรของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นไปตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจของกรมสรรพากร รวมถึงคำสั่งข้อบังคับต่างๆ ที่มีทั้งหมดด้วย

อย่างไรก็ตาม หากกรมสรรพากรมีความจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน ให้เจ้าหน้าที่จัดทำสำเนาขึ้นเอง และห้ามคิดค่าใช้จ่ายจากการทำสำเนา แต่ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาของบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ด้วย