xs
xsm
sm
md
lg

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าขับเคลื่อนเบตงเมืองต้นแบบฯ หวังยกระดับชีวิต ปชช.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดเผยว่า ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจยะลา ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ กระตุ้นให้เกิดการลงทุน
ซึ่งอำเภอเบตง เป็นหนึ่งในสามของเมืองต้นแบบ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมา เล็งเห็นถึงศักยภาพ และความสามารถของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงกำหนดให้พื้นที่ฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เป็นที่ก่อสร้างจุดพักรถและสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ขึ้น ระหว่างเส้นทางไปอำเภอเบตง
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับความเป็นอยู่ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา ที่จะนำพาสู่การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป