xs
xsm
sm
md
lg

“พระราชินีในรัชกาลที่ 9”ทรงมีพระปรอท เสด็จฯ ไปประทับ รพ.จุฬาลงกรณ์

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineแถลงการณ์สำนักพระราชวัง
เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รายงานว่า ในวันเช้าของวันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระปรอท (ไข้) ร่วมกับทรงพระกรรสะ(ไอ) มาก ขึ้น คณะแพทย์ฯ จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผลการตรวจทางจุลชีววิทยา ได้พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ หลังจากคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถแล้ว พบว่าพระอาการโดยรวมดีขึ้น ทรงรู้พระองค์ดี พระปรอทลดลง ทรงพระกรรสะลดลง เสวยพระกระยาหารได้ดี คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่ออีกระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑