xs
xsm
sm
md
lg

สนช.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม โดยมีวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะมีการขอให้พิจารณาเพื่อมีมติให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 25/2561 เป็นพิเศษ ภายหลังจากที่ได้พิจารณาไปเมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 (ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) พร้อมขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 13 ออกไปอีก 90 วัน