xs
xsm
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กกต.ชุดใหม่ 5 คน "อิทธิพร"นั่งประธาน

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineวันนี้ (15 ส.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ใจความว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

โดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจำนวนห้าคนเป็นกรรมการการเลือกตั้ง และบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นกรรมการการเลือกตั้งทั้งห้าคนได้ประชุมเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 222 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้

1. นายอิทธิพร บุญประคองเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง
2. นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
3. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทยเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
4. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรีเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
5. นายปกรณ์ มหรรณพเป็นกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ