xs
xsm
sm
md
lg

สนช.เตรียมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. วันนี้ (15 มิ.ย.) มีวาระพิจารณากระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชน และพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา 28(9) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560)

สาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าว มีประเด็นสำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ


กำลังโหลดความคิดเห็น...