xs
sm
md
lg

สนช.รับหลักการวาระแรกร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติด 3 ฉบับ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ลงมติในวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 194 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง โดยตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา จำนวน 28 คน กำหนดแปรญัตติภายใน 15 วัน ระยะเวลาการดำเนินงาน 90 วัน

จากนั้นที่ประชุมลงมติในวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 190 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง โดยมอบหมายคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นผู้พิจารณา กำหนดแปรญัตติภายใน 15 วัน ระยะเวลาการดำเนินงาน 90 วัน