xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์เล็งดึงห้างค้าปลีกรับซื้อกุ้งโดยตรงจากเกษตรกรแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากที่เกษตรกรขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำนั้น กระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาราคากุ้งที่อ่อนตัวลงในช่วงเดือนเมษายน 2561 จึงได้มอบหมายกรมการค้าภายในเร่งพิจารณาแนวทางสนับสนุนความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ซึ่งกรมการค้าภายในได้ประชุมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาราคากุ้งตามหนังสือร้องเรียนของผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยกรมการค้าภายในได้ดำเนินมาตรการสนับสนุนด้านตลาดรองรับภายใน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยขอความร่วมมือห้างค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ให้พิจารณารับซื้อผลผลิตกุ้งจากองค์กรเกษตรกร/เกษตรกรโดยตรง เพื่อช่วยลดขั้นตอนการตลาดให้แก่เกษตรกรโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น หรืออนุเคราะห์พื้นที่ให้เกษตรกรนำกุ้งไปวางจำหน่ายให้แก่ประชาชนผู้บริโภคโดยตรง

นอกจากนี้ ขอให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพื้นที่แหล่งเลี้ยงกุ้งสำคัญ 23 จังหวัด รวมจังหวัดสงขลา สนับสนุนความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ โดยเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งภายในพื้นที่หรือเชื่อมโยงการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรที่ประสงค์จำหน่ายผลผลิตออกนอกพื้นที่ไปยังจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหรือจังหวัดใหญ่ที่มีประชากรผู้บริโภคมาก และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนองค์กรเกษตรกรที่มีความประสงค์จัดกิจกรรมรณรงค์เพิ่มการบริโภคกุ้งในพื้นที่ รวมทั้งขอความร่วมมือบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พิจารณาสนับสนุนความช่วยเหลือองค์กรเกษตรกร/เกษตรกรที่มีความพร้อมด้านการกระจายสินค้ากุ้งจากจังหวัดแหล่งผลิตไปจำหน่ายในพื้นที่แหล่งเป้าหมาย

สำหรับการขอใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร หากสินค้ากุ้งมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนเงินและอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขของกองทุนรวมฯ ก็สามารถเสนอผ่านกรมประมง เพื่อบรรจุในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อไปได้

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อขอให้แจ้งเกษตรกรผู้ร้องเรียนได้ทราบผลการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์แล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...