xs
xsm
sm
md
lg

กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมจัดสรรงบ 5,690 ล.ขับการเพิ่มศักยภาพ-พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

เผยแพร่:   โดย: MGR Online



นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรืองบกลางปีกว่า 5,690 ล้านบาท สำหรับดูแลรับผิดชอบ 5 โครงการสำคัญ ภายใต้ 2 แผนงาน พร้อมขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่จะเข้าไปสนับสนุนการอบรมเกษตรกร ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ 40 ศูนย์ ทั้งหมด 85 หลักสูตร ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีกระทรวงการคลัง เป็นผู้ดำเนินการหลัก และสำหรับแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร จะมีอีก 4 โครงการ ที่กรมฯ เข้าไปสนับสนุน ได้แก่ โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยาง ให้เกษตรกรปรับลดพื้นที่การปลูกยาง และมีอาชีพเสริม โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพันธุ์พืชที่ดีออกสู่ตลาด โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ท่อนพันธุ์ และต้นพันธุ์ รวม 8 ล้านต้น ภายใต้การกำกับของศูนย์ขยายพันธุ์พืช ทั้ง 10 ศูนย์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ โดยพัฒนา Young smart farmer 4,850 ราย ให้ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตร และเป็นผู้นำด้านเกษตร 4.0 และโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยังเน้นย้ำให้การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส พร้อมยืนยันว่า งบประมาณทั้งหมดจะผ่านบัญชีของเกษตรกรและลงสู่ชุมชนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรอย่างแท้จริง


กำลังโหลดความคิดเห็น...