xs
sm
md
lg

สนง.ทรัพย์สินฯ ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่า"สนามม้านางเลิ้ง"

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineนายอนันต์ ไววิทยะ หัวหน้าอาวุโสฝ่ายกฎหมาย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการอำนวยการราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 4 เมษายน เรื่องการบอกเลิกสัญญาเช่าและขอให้ส่งมอบสถานที่เช่า ระบุว่า ตามที่ราชตฤณมัยสมาคมฯ เป็นผู้เช่าอาคารและที่ดินกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริเวณสนามม้านางเลิ้ง จำนวน 3 สัญญาเช่า (ชั่วคราว) ลงวันที่ 29 กันยายน 2542 ปรากฏว่าทั้ง 3 สัญญามีกำหนดอายุสัญญาเช่า 6 เดือน นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2542 ในอัตราเช่าเดือนละ 30,000 บาท, 10,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ปัจจุบันสัญญาเช่าทั้ง 3 ฉบับ ครบกำหนดอายุสัญญาเช่ามานานแล้ว สำนักงานทรัพย์สินฯ จำเป็นต้องใช้ที่ดินและอาคารดังกล่าว จึงไม่สามารถให้ราชตฤณมัยสมาคมฯ เป็นผู้เช่าได้อีกต่อไป

ดังนั้น เพื่อความเรียบร้อยและถูกต้อง สำนักงานทรัพย์สินฯ จึงขอบอกเลิกสัญญาเช่าอาคารทั้ง 3 ฉบับ กับราชตฤณมัยสมาคมฯ โดยขอให้ขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากอาคารและที่ดินทั้ง 6 โฉนด และขอให้ส่งมอบสถานที่เช่าทั้งหมดคืน พร้อมชำระค่าเช่าหรือค่าภาษีค้างชำระถึงวันส่งมอบคืนสถานที่เช่าแก่สำนักงานทรัพย์สินฯ ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 180 วัน นับแต่ได้รับหนังสือ