xs
xsm
sm
md
lg

รมว.กลาโหมกำชับ นขต.น้อมนำพระราโชบาย ร.10 ปฏิบัติหน้าที่โปร่งใส ไม่ทุจริต

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineพล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 3/2561 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานประชุม ว่า พล.อ.ประวิตร มอบนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ น้อมนำพระราโชบาย "สืบสาน รักษา ต่อยอด" ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างความอยู่ดีกินดีและการรู้จักเสียสละ เพื่อนำไปปฏิบัติและสอดแทรกทุกกิจกรรมของหน่วย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่าง ๆ ทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายนนี้ ควบคู่กับการรณรงค์และเสริมสร้างวินัยจราจรผ่านสื่อทหารในสังกัด ขณะเดียวกัน ให้กำชับกำลังพลปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม

ส่วนการดูแลความมั่นคงและความปลอดภัย ขอให้หน่วยในพื้นที่เตรียมความพร้อมและตั้งอยู่ในความไม่ประมาท โดยคงความเข้มมาตรการด้านการข่าวร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันภัยที่อาจสร้างความเสียหายและกระทบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ

นอกจากนี้ ยังให้เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงทั้งภายในที่ตั้งหน่วย และพื้นที่รับผิดชอบในห้วง 2 - 3 เดือนต่อจากนี้ ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนที่อาจเกิดอัคคีภัย ภัยแล้งและไฟป่า โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พล.ท.คงชีพ เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร ยังได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ ขับเคลื่อนแผนปฏิรูปกองทัพอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงานและสร้างความโปร่งใสขององค์กร โดยติดตามการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพของกำลังพลทุกระดับอย่างจริงจัง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับย้ายตามวาระ ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม โดยเฉพาะต้องไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาด

ขณะที่การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ในช่วงเดือนเมษายน พล.อ.ประวิตร สั่งการว่าให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม โปร่งใส เป็นไปตามความมุ่งหมายของราชการ พร้อมกำชับทุกหน่วยที่ฝึกทหารใหม่ให้ปฏิบัติตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่อย่างเคร่งครัด ระมัดระวังอันตรายจากการฝึกในสภาพอากาศร้อนจัด ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งเน้นย้ำเรื่องการลงโทษทหารที่กระทำผิดวินัย ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของทหารเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะต้องถูกลงทัณฑ์ทั้งทางวินัยและอาญา โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...