xs
sm
md
lg

กพฐ.ประชุม Video Conference พีอาร์ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ ขรก.ครู

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุม Video Conference กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.คศ.สพฐ.) ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีอุดมการณ์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อพิทักษ์ ป้องกัน และบรรเทาปัญหา