xs
sm
md
lg

พาณิชย์เดินหน้าพัฒนาศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ สร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้บริโภค

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineนางสาวนิพัทธา จันย่อง พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนายกระดับศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ทั่วประเทศ ให้มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคและกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ (Franchisee) โดยผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่สมัครและผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการประเมิน วิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ และการศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ทางโทรสารหมายเลข 039-325962 หรืออีเมล songsermmoc@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561